Akupunktur for Fibromyalgi

Akupunktur for fibromyalgi kan gi bedre livskvalitet. I denne artikkelen kan du lese om hvordan vi ser på fibromyalgi innen akupunkturen.

Hva er akupunktur?

Tradisjonell kinesisk medisin er en helhetlig tilnærming til å behandle menneskets helse. I det gamle Kina var den kinesiske legen ansatt av keiseren for å holde innbyggerne friske, og han fikk dermed ingen betaling dersom de ble syke. Fokuset var på å forebygge sykdom og raskt gi effektiv behandling hvis sykdom først hadde oppstått. Tradisjonell kinesisk medisin omfatter en rekke forskjellige medisinske behandlinger som har sitt opphav i Kina. Disse består av Akupunktur, Kinesiske Urter, Kostholds terapi, Qi-gong, Taijiquan og Tuinamassage. Akupunktur er en helhetlig behandlingsform innen Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM). Teorien er basert på prinsippene om Yin, Yang og Qi. Konseptet om Yin og Yang skiller seg sterkt ifra vestlige filosofiske ideer. Vestlig logikk er tradisjonelt sett basert på opposisjon fra motsetningsforhold, som er det grunnleggende premisset i Aristotelisk logikk. For eksempel kan ikke de to motsetningene ” bordet er firkantet” og ”bordet er ikke firkantet” samtidig være sanne. I Daoismen, som er en filosofisk retning i Kina, vil man ikke ta det som en sannhet at to motsetninger nødvendigvis betyr at de utelukker hverandre. Lao-tse hevdet at hovedprinsippet er ”det som virkelig er sant, synes paradoksalt”. Denne paradoksale logikken kom tidligst til uttrykk her i vesten gjennom den greske filosofen Heraklits (540-480 f.kr.). Han går ut ifra at konflikten og polariteten mellom motsetninger er grunnlag for alt eksisterende. Han formulerte ”vi stiger ned i den samme elv, og allikevel ikke i den samme, det er vi og det er ikke vi”.

Yin og Yang

Yin og Yang representerer motsetninger, men komplementære kvaliteter. Hver ting eller hvert fenomen kan være seg selv og sin motsetning. Yin har et frø av Yang, slik at Yin kan transformeres til Yang og omvendt. De er hele tiden i syklisk bevegelse, hvor den ene transformeres til den andre. For eksempel blir dag til natt og natt blir til dag. Yin representerer hvile, mørke, kulde, mens Yang står for aktivitet, lys og varme. Den ene er ikke bedre eller mer ønskelig enn den andre: de representerer to motpoler som utfyller og er gjensidig avhengig av hverandre. Dette gjelder også for menneskets helse. Hver del og struktur av menneskekroppen er dominert av Yin eller Yang, men kun i en relasjon. For eksempel er baksiden av kroppen Yang i forhold til fremsiden som er Yin. Den øvre delen av kroppen er mer Yang i relasjon til den nedre delen av kroppen. Den ytre delen av kroppen (hud, hår osv.) er Yang i forhold til de indre organene som er Yin. Yin og Yang blir ofte beskrevet metaforisk som Vann og Ild. Sykdom som har symptomer som svakhet, treghet, kulde og underaktivitet er Yin, mens sykdom manifestert som styrke, kraftfull bevegelse, hete og overaktivitet er Yang. Det er balansen mellom Yin og Yang som skal gi god helse.

Qi

I TKM er kropp og sjel en integrert enhet som består av meridianer (energibaner) og vitale organer. I dette systemet skal Qi, som er kroppens vitale energi, strømme fritt og harmonisk. TKM beskriver Qi som «den energi som er opphav til alt liv og all bevegelse». Det er en kraft som oppstår fra samspillet mellom Yin og Yang og den kan oppstå i alle mulige slags former.

Behandlingsprinsipp

TKM forsøker å kartlegge årsaksfaktorene som har bidratt til utviklingen av sykdommen. Videre settes en eller flere diagnoser ut ifra kinesisk medisin på grunnlag av det mønsteret man har funnet.

I akupunktur benyttes tynne sterile engangsnåler som settes i punkter på meridianene. Disse settes i huden på bakgrunn av TKM-diagnosen. Nålene beveger Qi og er med på å hjelpe kroppen tilbake til balanse når det har oppstått en ubalanse. For eksempel kan en ubalanse mellom hvile – aktivitet og varme – kulde føre til at Qi stopper opp eller kommer ut av kontroll. I tillegg kan feil kosthold, stress, ubearbeidede følelser og traumer påvirke den naturlige bevegelsen av Qi. Dette kan da gi sykdommer, psykiske lidelser og smerter. Dette betyr i praksis at nålene fjerner Qi stagnasjoner (blokkeringer), nærer og styrker når kroppen er i underskudd, eller fjerner og demper overskuddstilstander.

Hva er fibromyalgi?

Fibromyalgi sett fra vestlig medisin er en kronisk sykdom som består av en rekke symptomer. Disse inkluderer blant annet muskel- og skjelettsmerter, stivhet, ømme og såre punkter, lite energi og søvnforstyrrelser. Det er ingen laboratorietester tilgjengelig for å diagnostisere fibromyalgi. Derfor må legen stole på pasienthistorien og utføre kliniske undersøkelser hvor det inngår en nøyaktig eksaminering av ømme/såre punkter. Følgende kriterier må oppfylles for å få diagnosen fibromyalgi:

 • Spredt smerte over hele kroppen som har vart i minst 3 måneder.
 • Smerter eller ømhet i minst 11 av 18 spesifikke punkter ved berøring/trykk fordelt på minst 3 av kroppens 4 kvadranter (Norsk Helseinformatikk NHI 2012).

Det er ikke alle leger som er enige i disse kriteriene. Noen mener at retningslinjene er for rigide og at pasienten kan ha fibromyalgi selv om pasienten ikke oppfyller minstekravet til såre punkter. Det er også satt spørsmålstegn ved hvor reliable og valide ømme punkter er som et diagnostisk verktøy.

Daniel og Janice Wallace (all about Fibromyalgia 2002) summerer årsaksfaktorene til fibromyalgi slik:

 • Ukjent årsak: 40%
 • Skade/traume: 15%
 • Svakhet i kroppsmekanisme: 15%
 • Post-infeksjon: 10%
 • Emosjonelt stress: 10%
 • Sekundært til autoimun sykdom: 10%
 • Andre årsaker: 5%

Tradisjonell kinesisk medisin

Ut fra tradisjonell kinesisk medisin forklares patologien til fibromyalgi som en ubalanse i kroppens overskuddstilstand eller underskuddstilstand. Som oftest er det en kombinasjon av både overskudd og underskudd relatert til organer og meridianer.

De kjente TKM forfatterne Maciocia og Flaws/Sinneaou oppgir følgende hovedårsaker til sykdommen.

 • Invasjon av ytre patogen (sykdomsfremkallende) faktor
 • Spisevaner
 • Emosjonelt stress
 • For mye fysisk og mentalt arbeid

Invasjon av ytre patogen faktor

TKM teorien er opptatt av ytre patogene faktorer som er nært knyttet til været og sesongen. Disse er Vind, Kulde, Hete, Ild, Tørke og Fuktighet. Under normale omstendigheter vil ikke været ha noen patologisk effekt på kroppen fordi den beskytter seg selv mot ytre patogene faktorer. Været blir kun en årsak til sykdom når balansen mellom kroppen og miljøet kommer i ubalanse. For eksempel hvis det er voldsomt vær, hurtige værendringer (slik at kroppen ikke rekker å tilpasse seg) eller vær utenom sesongen (for kaldt på sommeren eller for varmt om vinteren).

Fuktighet er den vanligste ytre patogene faktoren i symptombildet til fibromyalgi. Den oppstår fra eksponering av fuktig vær, at man lever i et fuktig klima/miljø, fuktighet inne i huset, at personen sitter på fuktig gress, har på seg vått eller fuktig badetøy osv. Fuktigheten setter seg mellom hud og muskler og skaper en generell muskelsmerte og en følelse av tunghet i kroppen. I tillegg kan fuktighet gi murrende hodepine, nedsatt hukommelse, vansker med konsentrasjonen, og en følelse av svimmelhet.

Spisevaner

Hva vi spiser, hvordan vi spiser og når vi spiser påvirker oss. Gjennom kosten får vi energi til å utføre alt vi har satt oss for dagen, og derfor er kosthold en svært viktig del av kinesisk medisin. Dette er ingen nyhet for de fleste, i et samfunn hvor vi blir bombardert med kostholdsråd om hva som er riktig og sunn mat, og hva som er usunt å spise. Det som skiller kinesisk kostholdslære fra vestlig ernæringsfysiologi er at det blir lagt vekt på smak, temperatur, bevegelsesretning og virkningstendens på kropp og organer. I tillegg tilpasses maten utifra klima, årstid, alder, konstitusjon, ubalanser og sykdom. Mage og tarmsystemet er ut fra kinesisk medisin svært sensitivt i forhold til Fuktighet. Ekstreme mengder av fettet mat, stekt mat og melkeprodukter kan gi Fuktighet i kroppen. Samtidig kan et følsomt fordøyelsessystem som ikke fungerer optimalt skape Fuktighet. I tillegg til hva slags mat man spiser kan det at man spiser uregelmessig også være en viktig årsak til Fuktighet. Å spise uregelmessig betyr å hoppe over måltider, spise til ulike tider fra dag til dag, spise for fort, spise mens man jobber, spise sent på kvelden eller på natten osv. Denne fuktigheten vil kunne gi de samme symptomene som tidligere beskrevet: tunghetsfølelse i kroppen, tunghet i hodet, oppblåsthet, muskelverk og avføringsproblemer.

Emosjonelt stress

Vi er utstyrt med et bredt følelsesregister for å tolke situasjoner og menneskene rundt oss. Det å oppleve sorg og glede, stress og frustrasjon er en naturlig del av å være menneske. Normalt vil ikke emosjonene påvirke oss slik at vi blir syke. Det er derimot når intense emosjoner blir langvarige at de kan bli patologiske. Langvarig emosjonelt stress forårsaket av sinne, frustrasjon, skam, skyld, frykt, bekymring, tristhet eller sorg fører til at Qi stagnerer. Dette påvirker musklene, spesielt i nakke og skuldre, og fører til muskelverkingen en ser hos pasienter med fibromyalgi.

For mye fysisk og mentalt arbeid

I dag har mange lange arbeidsdager og et hektisk familieliv. Det kreves at en skal være effektiv på jobb, at barna skal følges opp og at vennskapsforhold og kjærlighetsliv skal pleies. Det er store forventninger fra mange hold og mange føler nok at døgnet har for få timer. Fra et kinesisk perspektiv vil for mye fysisk og mentalt arbeid kunne svekke de vitale organene på et energetisk plan. I TKM betyr dette at personen får et Yang-underskudd i kroppen. Yang representerer, som nevnt tidligere, aktivitet og varme. Symptomene kan da blant annet være at pasienten føler seg kald, sliten, trett og at han eller hun har lite energi.

Hvordan behandle fibromyalgi ut fra Tradisjonell Kinesisk Medisin?

Behandlingen starter med en grundig anamnese hvor både det psykiske og fysiske aspektet hos pasienten kartlegges. Videre tas puls- og tunge diagnostikk som er et verktøy i å få et helhetlig bilde av pasienten. Både tungen og pulsen forteller noe om hvordan kroppen har det innvendig. Basert på funn fra anamnese, puls og tunge settes en diagnose ut fra kinesisk medisin. Målet med diagnostiseringen er å finne årsaken til symptomene. Dette er viktig for å gi hver pasient en individuell tilpasset behandling, ettersom fibromyalgi kan ha forskjellige årsaker ut ifra TKM. Samtidig er det ofte ikke bare en årsaksfaktor, men flere faktorer som har vært avgjørende for at pasienten er der hvor hun eller han er i dag.

Det at fibromyalgi er en kronisk sykdom krever tålmodighet fra både pasient og akupunktør. Jo lengre en har hatt en sykdomstilstand jo lengre behandlingstid er nødvendig for en suksessfull terapi. Det er vanlig å sette opp ti behandlinger som et utgangspunkt for behandlingen, hvor pasienten i løpet av disse ti behandlingene skal føle en merkbar effekt (Mark Seem 2000).

I tillegg til å gi akupunkturbehandling får pasienten råd og veiledning om kosthold og trening for å lettere kunne mestre sin hverdag.

Forskning på området

Det har blitt utført en rekke studier på akupunktur og fibromyalgi med varierende kvalitet. Studiet fra Targino m.fl. (2008) har en annen vinkling enn mange andre studier som først og fremst måler effekten av akupunktur og sham-akupunktur (narre-akupunktur). I studiet A Randomized Controlled Trial of Acupuncture Added To Usual Treatment For Fibromyalgia var målet å evaluere akupunkturs virkning på fibromyalgi i kombinasjon med standardbehandling (antidepressiva og trening). Da fibromyalgi er en svært kompleks lidelse mener forskerne av studien at akupunktur bør testes som komplementærterapi, og ikke som isolert terapi. Slike forsøk har ikke blitt utført tidligere.

Metode: Studien inkluderte 58 kvinnelige pasienter i aldersgruppen 20-70, diagnostisert med fibromyalgi etter ACR-kriteriene. Andre inklusjonskriterier var smerteintensitet med minst 4 VAS-poeng (Visual analogue scale), samt bruk av antidepressiva i en smertedempende dose på mellom 12.5 og 75 mg/dag. Pasientene ble tilfeldig delt inn i to grupper. Den ene gruppen fikk ekte akupunktur i tillegg til standardbehandling, mens den andre kun fikk standardbehandling alene. Kvinnene i akupunkturgruppa fikk 20 behandlinger, to ganger ukentlig, med 20 minutters varighet. Standardbehandlingen for begge gruppene bestod av antidepressiva og muntlig instruering av øvelser for trening, utstrekning og avslapning. Effekten ble målt med VAS-testing, samt palpering av tender points og bruk av algometer. Livskvaliteten ble målt ved hjelp av SF36-spørreskjemaet. Disse målingene ble utført ved baseline, tre, seks, 12 og 24 måneder etter første evaluering.

Resultater: VAS-resultatene viste at akupunktur kombinert med standardbehandling ga bedre effekt enn bare standardbehandling (fem mot åtte poeng), men kun inntil tre måneder. Etter seks måneder viste palpering av ømme punkter og algometer redusert smerte, og general health-delen av SF-36 viste fortsatt bedring. Etter 12 måneder vedvarte effekten kun på SF- 36, og etter 24 måneder var det ingen signifikante forskjeller mellom gruppene.

Konklusjon: Akupunktur kan, i tillegg til standard behandling, være effektivt for smertereduksjon og livskvalitet, men kun i 3 måneder etter slutten av behandling. Det er behov for mer forskning på området.

Ønsker du å fordype deg mer i denne studien se:
http://www.medicaljournals.se/jrm/content/?doi=10.2340/16501977-0216&html=1

Referanser:
Akupunkturforeningen (2013) http://www.akupunktur.no/
Fromm, Erich (2003). Om Kjærlighet, J.W. Cappelens Forlag AS
Kaptchuk, T (2000). The web that has no weaver.2.utg. USA: McGraw-Hill
Maciocia, G (2008). The Practice of Chinese Medicine. 2. utg. London: Churchill Livingstone.
Seem, M (2000) Acupuncture Physical Medicine. Boulder: Blue Poppy Press.
Targino, RA m.fl. (2008). A Randomized Controlled Trial of Acupuncture Added to Usual Treatment for
Fibromyalgia. Journal of Rehabilitation Medicine, 40:582-588.
Østvang, E ( 2013). Bacheloroppgave: Akupunkturbehandling av fibromyalgi: teori og forskning.